غرفه مرکز تحقیقاتی در فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی۹

غرفه مرکز تحقیقاتی در فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی

در اولین نمایشگاه فن بازار داشنگاه اسلامی که در روز های ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷...