غرفه مرکز تحقیقاتی در فن بازار دانشگاه آزاد اسلامی

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ۹

در اولین نمایشگاه فن بازار داشنگاه اسلامی که در روز های ۱۷ و ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، محققین مرکز چند نمونه از نتایج فعالیت های خود را به عرضه گذاشتند که با استقبال عالی مراجعین مواجه شد.

ریاست مرکز تحقیقاتی در کنار دو نفر از پژوهشگران مرکز