امکانات

بدلیل وجود فضا و امکانات اداری کافی، بسته به پروژه هایی که در مرکز فعالیت می کنند، تجهیزات مربوطه در اختیار قرار می گیرد.