مشاوره با مرکز جهت اجرای پروژه های علمی

این مرکز، ضمن ارائه مشاوره حضوری به دانشجویان، اساتید و محققین برای انجام پروژه‌های ایشان، پس از عقد قرارداد در پروژه‌های طراحی و ساخت در زمینه‌های ابزار دقیق، تست و کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و بیمارستانی و همانند آن می‌تواند فعالیت داشته باشد.