انجام امور کارشناسی رسمی دادگستری در زمینه ی مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی

با توجه به نیروی متخصص موجود، این مرکز قادر به اجرای کلیه ی امور کارشناسی (انفرادی یا هیات) با مجوز رسمی دادگستری کشور می باشد.